กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนิภารัตน์ ศิลาพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสน

044-300649


นายสุรสิทธิ์ แฉเกษม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสมคิด สุขเกษม
ครู
นางสาวสุภาพร รักกิ่ง
ครู
นางสาวมาลีรัตน์ แตรครบุรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
คนงาน