กองช่าง


นายศรินธร เกตุใหม่
ผู้อำนวยการกองช่าง

044-300649


-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายปราโมทย์ หล้าคำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
-ว่าง-
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายสุชิน แตรครบุรี
คนงาน