ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลครบุรีเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 เป็นลำดับที่ 1030 ปัจจุบันมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5
  คำว่า " ครบุรี " เดิมเขียนว่า คอนบุรี แปลว่า เมืองต้นน้ำหรือเมืองสายน้ำ เพราะประกอบด้วยแควน้ำและห้วยน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำลำธารมากมายไหลมารวมกัน เรียกว่า เมืองสาครบุรี ต่อมาคำว่า สาครบุรี กร่อนหายไปจึงเหลือเพียงคำว่า " ครบุรี "  ตราสัญลักษณ์