ข้อมูลประชากร

 

ประชากร

มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,616 คน แยกเป็น ชาย 2,730 คน หญิง 2,886 คน มีความหนาเฉลี่ย 130 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็น ประชากร มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,616 คน แยกเป็น ชาย 2,730 คน หญิง 2,886 คน มีความหนาเฉลี่ย 130 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็น

 

ประชากร

หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่ (ไร่)

จำนวนครัวเรือน

ชาย(คน)

หญิง (คน )

รวม (คน) 

4

บ้านโกรกสำโรง

2,075

181

377

358

735

5

บ้านหนองต้อ

2,621

142

337

348

685

6

บ้านเหมืองตะโก

2,662

78

137

129

266

7

บ้านหนองใหญ่

3,130

143

278

270

548

8

บ้านใหญ่

2,848

222

379

388

767

9

บ้านดอนกระชาย

3,295

99

189

205

394

10

บ้านหนองใหญ่พัฒนา

2,43

80

149

151

300

11

บ้านหนองปรือ

2,893

176

337

407

744

12

บ้านใหญ่ริมคลอง

2,500

137

269

310

579

13

บ้านหนองกราด

2,015

98

210

230

440

14

บ้านใหม่ริมมูล

710

28

68

90

158

 

รวม

27,187

1,384

2,730

2,886 

5,616

 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ เดือน พฤษภาคม 2549 แยกตามช่วงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
 1 ปีเต็ม – 2 ปี
 2 ปีเต็ม – 5 ปี
 6 ปีเต็ม – 11 ปี
 12 ปีเต็ม – 14 ปี
 15 ปีเต็ม – 17 ปี
 18 ปีเต็ม – 49 ปี
 50 ปีเต็ม – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

11
51
98
221
153
122
1,479
302
293

12
58
98
259
109
124
1,485
321
420

23
109
196
480
262
246
2,964
623
713

รวม

2,730

2,886

5,616