การบริการพื้นฐาน

 

สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
 
การคมนาคม
 
การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ประกอบไปด้วย
 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จำนวน 21 สาย
    ถนนลาดยาง     จำนวน 11 สาย
    ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน     จำนวน 29 สาย การโทรคมนาคม
    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ( ตำบล )     จำนวน - แห่ง
    โทรศัพท์     จำนวน 8 แห่ง  
 
การไฟฟ้า จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ครบทุกครัวเรือน แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึง จึงมีการต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง  
 
แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบไปด้วย
 
    สระน้ำ     จำนวน 14 แห่ง
    คลอง     จำนวน 2 แห่ง   
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
    ฝายกั้นน้ำ     จำนวน 3 แห่ง
    บ่อน้ำตื้น     จำนวน 2 แห่ง
    บ่อบาดาล     จำนวน 16 แห่ง