วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ อบต.ครบุรี  

วิสัยทัศน์

“พัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์

1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตดี มีสวัสดิการครบ
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย วิสัยทัศน์ :    สังคมมีระเบียบปลอดภัย ครอบครัวอบอุ่น
3. ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิสัยทัศน์ : สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ขยายการท่องเที่ยว
4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ : ครบุรีด๊ะดาด วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ : ยึดหลักธรรมาภิบาล จัดสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิสัยทัศน์ : ระบบผังเมือง นำการพัฒนา