สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป  ที่ตั้งและอาณาเขต

สภาพทั่วไป ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกสำโรง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู่ห่างจาก อำเภอครบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย , ตำบลดอน , ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย , ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

ภูมิประเทศ

สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ไม่มีป่าไม้หนาทึบ เป็นที่ไร่นาโล่งเตียน

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี มีเนื้อที่โดยประมาณ 43.5 ตารางกิโลเมตร โดยจำแนกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ออกเป็นดังต่อไปนี้

 

หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่

พื้นที่

   

ทั้งหมด (ไร่)

ทำนา ( ไร่ )

ทำไร่ ( ไร่ )

ทำสวน ( ไร่ )

อื่นๆ ( ไร่ )

4

บ้านโกรกสำโรง

2,075  

1,245

465

75

290

5

บ้านหนองต้อ

2,621

1,261

780

20

560

6

บ้านเหมืองตะโก

2,662  

1,740

600

10

312

7

บ้านหนองใหญ่

3,130   

1,930

850

42

308

8

บ้านใหญ่

2,848  

1,625

988

30

205

9

บ้านดอนกระชาย

3,295  

1,918

760

55

562

10

บ้านหนองใหญ่พัฒนา

2,438 

1,120

980

25

313

11

บ้านหนองปรือ

2,893 

1,475

1,210

50

158

12

บ้านใหญ่ริมคลอง

2,500 

1,725

400

44

331

13

บ้านหนองกราด

2,015  

1,285

365

35

330

14

บ้านใหม่ริมมูล

710

400

170

15

125

 

รวม

27,187

15,724

7,568

401

3,494