สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
 
โรงเรียนประถมศึกษา
 
    1. โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ตั้งอยู่บ้านโกรกสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 64 คน มีอาคารเรียน 2 อาคาร จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 4 คน
    2. โรงเรียนบ้านหนองต้อ ตั้งอยู่บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 71 คน มีอาคารเรียน 3 อาคาร จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 6 คน
    3. โรงเรียนบ้านใหญ่ ตั้งอยู่บ้านใหญ่ริมคลอง หมู่ที่ 12 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 175 คน มีอาคารเรียน 3 อาคาร จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 11 คน
    4. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 171 คน มีอาคารเรียน 3 อาคาร จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 9 คน
 

โรงเรียนมัธยมศึกษา
 
      1. โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ตั้งอยู่บ้านใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 386 คน มีอาคารเรียน 3 อาคาร จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 20 คน
      โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง จำนวน - แห่ง
      ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 11 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
 
    1. วัดบ้านโกรกสำโรง ตั้งอยู่บ้านโกรกสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
    2. วัดบ้านหนองต้อ ตั้งอยู่บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
    3. วัดบ้านเหมืองตะโก ตั้งอยู่บ้านเหมืองตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
    4. วัดบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
    5. วัดบ้านใหญ่ ตั้งอยู่บ้านใหญ่ริมคลอง หมู่ที่ 12 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
    6. วัดป่าบ้านโกรกสำโรง ตั้งอยู่บ้านโกรกสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
    7. วัดป่าบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 

สาธารณสุข
 
    โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง     จำนวน - แห่ง
    สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน     จำนวน 2 แห่ง
    อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ 100
    จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์     จำนวน - คน
    จำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรค     จำนวน - คน
    เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง     จำนวน - คน
    จำนวนผู้ติดโรคอันตรายอื่นๆ     จำนวน - คน
    ประชากรสุนัข     จำนวน 786 ตัว
    ประชากรแมว     จำนวน 195 ตัว
    ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป )     จำนวน 713 คน
    ผู้พิการ     จำนวน 56 คน
    ผู้ยากไร้ ( ขาดคนอุปการะเลี้ยงดู )     จำนวน - คน
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    สถานีตำรวจ ( สายตรวจตำบล )     จำนวน 1 แห่ง
    จำนวนผู้ประสบภัย     จำนวน - ราย
    จำนวนคดีอาชญากรรม     จำนวน - ราย