สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพเศรษฐกิจ
 
  อาชีพ
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ภาคธุรกิจและบริการ ร้อยละ 10 ภาคแรงงานร้อยละ 8 และภาคอื่นๆ ร้อยละ 2 เนื่องจากทางตอนใต้และทางทิศตะวันออกของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ส่วนทางตอนเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ดอน มีระบบคลองส่งน้ำชลประทาน ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้หลักได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว จึงสรุปอาชีพที่สำคัญได้ดังนี้

ทำนา  จำนวน 1,264    ครัวเรือน
ทำไร่ จำนวน 805  ครัวเรือน
ทำสวน  จำนวน 32 ครัวเรือน
เลี้ยงสัตว์ จำนวน 96  ครัวเรือน
ค้าขาย จำนวน 44 ครัวเรือน
รับราชการ จำนวน 30  ครัวเรือน


  
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 15 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน - แห่ง
โรงสีข้าว  จำนวน 3 แห่ง