หมู่บ้าน/ชุมชน

 

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

หมู่ที่ 4     บ้านโกรกสำโรง
หมู่ที่ 5     บ้านหนองต้อ
หมู่ที่ 6     บ้านเหมืองตะโก
หมู่ที่ 7     บ้านหนองใหญ่
หมู่ที่ 8     บ้านใหญ่
หมู่ที่ 9     บ้านดอนกระชาย
หมู่ที่ 10     บ้านหนองใหญ่พัฒนา
หมู่ที่ 11     บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 12     บ้านใหญ่ริมคลอง
หมู่ที่ 13     บ้านหนองกราด
หมู่ที่ 14     บ้านใหม่ริมมูล