วัด/โรงเรียน

 

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1) วัดบ้านโกรกสำโรง
ตั้งอยู่บ้านโกรกสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2) วัดบ้านหนองต้อ
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

3) วัดบ้านเหมืองตะโก
ตั้งอยู่ที่บ้านเหมืองตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

4) วันบ้านใหญ่
ตั้งอยู่ที่บ้านใหญ่ริมคลอง หมู่ที่ 12 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

5) วัดบ้านหนองใหญ่
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


วัดป่า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
1) วัดป่าบ้านหนองใหญ่
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4  แห่ง

1) โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี

    จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 68 คน
    มีอาคารเรียน 2 อาคาร
    จำนวนครู รวมทั้งสิ้น 6 คน

2) โรงเรียนบ้านหนองต้อ
    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
    จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 64 คน
    มีอาคารเรียน 3 อาคาร
    จำนวนครู รวมทั้งสิ้น 6 คน

3) โรงเรียนบ้านใหญ่
    ตั้งอยู่ที่บ้านใหญ่ริมคลอง หมู่ที่ 12 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
    จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 109 คน
    มีอาคารเรียน 3 อาคาร
    จำนวนครู รวมทั้งสิ้น 11 คน

4) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
    จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 171 คน
    มีอาคารเรียน 3 อาคาร
    จำนวนครู รวมทั้งสิ้น 9 คน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1  แห่ง

   1) โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
    ตั้งอยู่ที่บ้านใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
    จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 393 คน
    มีอาคารเรียน 3 อาคาร
    จำนวนครู รวมทั้งสิ้น 21 คน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 11 แห่ง