กองคลัง


นางสาววนิดา ด่านกระโทก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

044-300649


นางสาววนิดา ด่านกระโทก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัสรา จงเพ็งกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรสริน แฉเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้