คณะผู้บริหาร


นายกับ เชยครบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

044-300649


นายวินัย ชาติครบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
นายคูณ ทองครบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
นายจอย เขลิ๊กกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี


หัวหน้าส่วนราชการ


-ว่าง
ปลัดนางนิภารัตน์ ศิลาพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้นนางสาววนิดา ด่านกระโทก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังนายศรินธร เกตุใหม่
ผู้อำนวยการกองช่างนางนิภารัตน์ ศิลาพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสน