สำนักปลัด อบต.


นางนิภารัตน์ ศิลาพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น

044-300649


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวชนาภา อิสราพานิชพงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุษยมาศ โพธิ์กลาง
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.
สิบเอกสุชาติ เคนถาวร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ่าเอกวิโรจน์ ด้วงสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางรัชนก เชิงกระโทก
คนงาน