หัวหน้าส่วนราชการ


-ว่าง
ปลัดนางนิภารัตน์ ศิลาพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้นนางสาววนิดา ด่านกระโทก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังนายศรินธร เกตุใหม่
ผู้อำนวยการกองช่างนางนิภารัตน์ ศิลาพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสน