สมาชิกสภา อบต.


นายบูญช่วย ชอบสระน้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

044-300649


นายสำเริง นุชกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
นางสาวยศพร อินทรารักษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
นายบูญช่วย ชอบสระน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายสมชาย ลอยสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายสำเริง นุชกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายก้อน กรุดครบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นางสาวพัชรี ประชิดครบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นางสาวรัชนู ยินดีสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นางสาวลำใย จัดแก้วสำโรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายส่งเสริม จอมกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นางมะลิ พึ่งกิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นางละเอียด ชาญกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นางสาวสุภาพ สินจังหรีด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14