ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี    

25 พ.ค. 65 76